Nagano Region, including Nagano, Matsumoto, Kanazawa, Takeyama